reliable web hosting

Ministarstvo za građenja prostorno uređenje i zaštitu okoline jedno je od devet ministarstava unutar Vlade Unsko – sanskog kantona.

Ministarstvo je organizovano u dvije organizacione jedinice – Odjeljenja, koji su operativni nivoi zaduženi za provođenje aktivnosti i ostvarivanje ciljeva Ministarstva:

Odjeljenje za urbanizam, prostorno uređenje i građenje

Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti

Osnovna funkcija Odjeljenja za zaštitu okolIša i komunalne djelatnosti je kreiranje uslova za održivo korištenje prirodnih resursa, unapređenje upravljanja okolišem i sprečavanje njegovog onečišćavanja kroz promjene zakonskog, upravljačkog, financijskog i institucionalnog okvira, te njegove integracije u druge sektore poput turizma, energetike, industrije, poljoprivrede, šumarstva, saobraćaja i slično.

Odjeljenje je do sada nastojalo stvoriti potrebne preduslove za spriječavanje, nadzor i postupanje u pravcu smanjenja zagađenja zraka, tla i vode. U periodu od poslijednje dvije godine uloženi su veliki napori u stvaranju preduslova za smanjenje postojećeg i spriječavanje novog zagađenja okoliša kroz donošenje odgovarajućih zakona i njihovog provođenja.

Jedna od permanentnih aktivnosti Odjeljenja je proces izrade planova aktivnosti i okolinskih dozvola za pogone i postrojenja koji imaju ili mogu imati negativan uticaj na okoliš, s ciljem da se u najranijoj fazi razvoja projekta predvide mjere za sprječavanje negativnog uticaja koji projekt može imati na okoliš. Izdavanje okolinskih dozvola temelji se na modernim europskim standardima i procedurama i tretira sve utjecaje koje pogoni i postrojenja, odnosno aktivnosti uglavnom privrednih subjekata imaju na pojedine segmente okoliša i okoliš u cjelini.

Posebni napori ulažu se u uređenje oblasti upravljanja otpadom. Upravljanje otpadom predstavlja jedan od važnijih činilaca zaštite okoline, a time i održivog razvoja neke općine, te zbog toga predstavlja ključni problem koji se mora ubrzano rješavati. Nekontrolisano, neadekvatno i nelegalno odlaganje otpada predstavlja stalnu prijetnju zagađenju vode, tla i vazduha, a time i rizik za zdravlje ljudi i životinja.  Poseban problem predstavljaju nelegalne divlje deponije koje se nalaze na području svih općina Unsko – sanskog kantona. Održivo upravljanje otpadom predstavlja jedno od glavnih pitanja zaštite životne sredine i održivog razvoja za područje Unsko – sanskog kantona koje obuhvata i druge sektore razvoja kao što su turizam, mala i srednja i preduzeća kroz uključenje privatnog sektora u upravljanje otpadom kroz proširivanje vrste usluga u okviru prikupljanja komunalnog otpada na učinkovit i odgovoran način, zdravstvo i slično.

U svim svojim aktivnostima Odjeljenje nastoji raditi transparentno i uključivati najširu javnost, bilo kroz organizovanje javnih rasprava, prezentacija i saopćenja za javnost, pa do učestvovanja u sajmovima i drugim različitim aktivnostima koje prvenstveno imaju za cilj uključivanje i poticanje građana Unsko-sanskog kantona da učestvuju, podrže i daju svoj doprinos po svim pitanjima vezanim za zaštitu okoliša.

Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, kao osnovna organizaciona jedinica Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove iz svog djelokruga, odnosno nadležnosti Ministarstva, a naročito:

 • vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu;
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak);
 • rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koje se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom;
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
 • vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i    izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama u oblasti zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti;
 • nadzor nad zakonitošću akata kojim se rješava u upravnim stvarima;
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata, nomotehnička obrada tih propisa, kao i pripremanje izmjena i/ili dopuna tih propisa iz oblasti zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju drugi nadležni organi Kantona i Federacije iz oblasti za koju je osnovana;
 • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita organa uprave i upravnih organizacija, građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnnosti;
 • pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravka tih propisa;
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjeljenja;
 • analize postojećeg stanja okoliša, prikupljanje podataka i potrebne dokumentacije za potrebe zaštite okoliša;
 • izrada projektnih zadataka za koncepcijska rješenja, studije, investicione programe i slično;
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odjeljenja;
 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i u vezi s tim utvrđene politike;
 • davanje prijedloga i poduzimanje incijative za rješavanje pitanja u oblastima Odjeljenja;
 • praćenje realizacije projekta odobrenih od strane Ministarstva;
 • ostvarivanje saradnje sa pravnim licima iz oblasti zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti;
 • uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u svrhu prikupljanja podataka, obrade i korištenja podataka od značaja za pitanja u oblastima Odjeljenja.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi