reliable web hosting

 

ZAKONI

1. Zakon o prostornom uredenju i gradenju -prečišćen tekst (Sl. glasnik USK br. 12/13)

2. Zakon o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 10/11)

3.  Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 13/11)

4.  Zakon o dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 19/11)

5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl. glasnik USK br. 8/13)

6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenj (Sl.glasnik USK br. 3/16)

7. Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl. glasnik USK br. 32/12)

8. Zakon o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i stanova u zajedničkim dijelovima stambenih i stambeno – poslovnih zgrada (Sl. glasnik USK br. 6/05)

9. Zakon o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje i planiranje (Sl.glasnik USK br. 23/12)

10. Zakon o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 4/11)

11. Zakon o dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 11/11)

12. Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sl. glasnik USK br. 13/12)

13.Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima (Sluzbeni glasnik USK broj 14/17)

14. Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 4/12)

15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. glasnik USK br. 8/14)

16. Zakon o zaštitu od buke (Sl. glasnik USK br. 3/13)

17. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa (Sl. glasnik USK br. 29/12)

18. Autentično tumačenje odredbi člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima USK (Sl. glasnik USK br. 8/15)

19. Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata (Sl. glasnik USK br. 19/18)

 

PODZAKONSKA REGULATIVA

1. Uredba o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi (Sl. glasnik USK br. 3/16)

2. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od_značaja_za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatn.i zahv. koji mogu u znatnoj mjeri uticati na ok. život i zdr.ljudi  (Sl. glasnik USK br. 9/16)

3. Uredba o uređenju gradilišta o obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 3/13)

4. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Sl. glasnik USK br. 10/17)

5. Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, reviziji i nostrifikaciji projektne dokumentacije (Sl. glasnik USK br. 3/13)

6.  Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Sl. glasnik USK br. 18/12 )

7.  Pravilnik o načinu formiranja i radu komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti (Sl. glasnik USK br. 25/12)

8. Pravilnik o građevinama za koje je potrebno izraditi izvedeni projekat (Sl. glasnik USK br.5/17)

9. Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja i izboru prinudnog upravitelja (Sl. glasnik USK br 11/13)

10. Uputstvo o izradi obrasca “Zapisnik odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa” (Sl. glasnik USK br. 10/13)

11. Pravilnik o izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 18/07)

12. Pravilnik o izmjena Pravilnika za izdavanju okolinske dozvole za pogone i postrojenja i druge planirane aktivnosti koje mogu značajno uticati na okoliš (Sl. glasnik USK br. 5/08)

13. Uputstvo o načinu vođenja evidencije o izvršenoj komunalnoj kontroli (Sl. glasnik USK br. 11/11).

14. Uredba o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (Sl. glasnik USK br. 23/12)

15. Pravilnik o vođenju evidencije o otpadu (Sl.glasnik USK br. 30/12)

16. Pravilnik o načinu vođenja registra i sadržaja izvještaja i forme o otpadu(Sl. glasnik USK br. 30/12)

17. Vodič Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama

18. Pravilnik o procedurama za vršenje nadzora nad korištenjem namjenskih prihoda Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK (Sl. glasnik USK br. 15/15)

19. Pravilnik o dopuni Pravilnika o procedurama za vršenje nadzora nad korištenjem namjenskih prihoda Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (13.07.2017)

20. Pravilnik o uvjetima minimalne stručne i tehničke osposobljenosti subjekata koji mogu obavljati komunalne djelatnosti (Sl. glasnik USK br. 10/16)

21. Odluka o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 18/14)

22. Odluka o dopuni Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima USK (Sl. glasnik USK br. 2/15)

23. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Sl. glasnik USK br. 1/15)

24. Pravilnik o procedurama za vršenje nadzora na namjenskim korištenjem budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

25. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 9/16)

26. Odluka o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012 do 2032. godine (Sl. glasnik USK br. 8/17)

27. Odluke o određivanju visine minimalne slobodno ugovorene zakupnine stana na području grada/općina Unsko-sanskog-kantona (Sl. glasnik USK br. 7/17)

 

REGISTRI

1. Lista ovlaštenih upravitelja

2. Registar projektanata / revidenata / adzornih organa

3. Registar izvođača

4. Lista pravnih lica ovlaštenih za mjerenja buke na USK-u

 

REGISTAR AKATA O GRAĐENJU

1. Urbanistička saglasnost

2. Odobrenje za građenje

3. Odobrenje za upotrebu

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi