reliable web hosting

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline jedno je od devet ministarstava unutar Vlade Unsko – sanskog kantona.

Ministarstvo je organizovano u dvije organizacione jedinice – Odjeljenja, koji su operativni nivoi zaduženi za provođenje aktivnosti i ostvarivanje ciljeva Ministarstva:

 

Odjeljenje za urbanizam, prostorno uređenje i građenje

Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti

Odjeljenje za urbanizam, prostorno uređenje i građenje svoj rad zasniva na sveobuhvatnoj prirodi prostornog planiranja i građenja u odnosu na planiranje pojedinih privrednih područja, a uz uvažavanje opštih načela zaštite prostora te najbolje međunarodne prakse u području prostornog uređenja i građenja. Zakonom o prostornom uređenju i građenju ostvaruju se pretpostavke za unapređenje privrednih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvoja na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju, gdje se gradnja smatra projektovanje, građenje, upotreba i uklanjanje građevina prema zakonskoj legislativi i pravilima struke. Cilj rada Odjeljenja je osigurati sigurnost građevina, zaštiti živote i zdravlja ljudi, okoline i prirode te kulturnih i prirodnih vrijednosti, zaštiti imovinu, stvoriti uslove za korištenje energetske efikasnosti građevina, korištenje obnovljivih izvora energije, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Sa druge strane pored uređenja ovih oblasti Odjeljenje nastoji dati doprinos i drugim sektorima odnosno raditi na stvaranju poslovnog okruženja za privlačenje potencijalnih kako domaćih, tako stranih investitora.

Odjeljenje za urbanizam, prostorno uređenje i građenje, kao osnovna organizaciona jedinica Ministarstva, obavlja upravne i stručne poslove iz svog djelokruga, odnosno nadležnosti Ministarstva, a naročito:

 • vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugostepenom postupku;
 • vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (poseban ispitni postupak);
 • rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak);
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koje se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom;
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koji se odnose na izdavanje odobrenja, saglasnosti i drugih akata predviđenih zakonom i drugim propisima;
 • vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i    izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama u oblasti prostornog uređenja i građenja;
 • nadzor nad zakonitošću akata kojim se rješava u upravnim stvarima;
 • koordinacija na pripremi dokumenata prostornog uređenja od interesa za Kanton i drugih dokumenata iz oblasti prostornog uređenja kantonalnog nivoa;
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa i općih akata, nomotehnička obrada tih propisa, kao i pripremanje izmjena i/ili dopuna tih propisa iz oblasti prostornog uređenje i građenja, davanje mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koja usvajaju drugi nadležni organi Kantona i Federacije iz oblasti za koju je osnovana;
 • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita organa uprave i upravnih organizacija, građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnnosti;
 • pripremanje prečišćenih tekstova zakona i drugih propisa, kao i ispravka tih propisa;
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu odgovarajućih podataka i davanje potrebnih obavještenja i stručnih mišljenja o pitanjima iz djelokruga Odjeljenja;
 • staranje o realizaciji i praćenje realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Odjeljenja;
 • izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata i u vezi s tim utvrđene politike;
 • davanje prijedloga i poduzimanje incijative za rješavanje pitanja u oblastima Odjeljenja;
 • praćenje stanja i pojava u oblasti urbanizma, prostornog uređenja i građenja;
 • uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema u svrhu prikupljanja podataka, obrade i korištenja podataka od značaja za planiranje;
 • pripremanje akata u postupku dodjele koncesija u oblasti Odjeljenja.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi