reliable web hosting

PROJEKTI KOJE SMO REALIZIRALI ILI SU JOŠ UVIJEK U FAZI REALIZACIJE MINISTARSTVA ZA ZGRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

U dosadašnjem periodu Ministarstvo je učestvovalo u provođenju više projekata, koji su za cilj uglavnom imali unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša. Isto tako, pored vlastitih projekata koje je implementiralo, sufinancirani su brojni projekti lokalnih zajednica, javnih preduzeća i ustanova, privrednih društava, nevladinih organizacija sa ekološkim predznakom i fizičkih lica sa područja Unsko – sanskog kantona. Ministarstvo je isto tako bilo i partner i korisnik na projektima koji su financirali domaći i međunarodni donatori poput Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, UNDP BiH, Europske unije, Švicarske agencije za saradnju i razvoj, Centra za međunarodni razvoj i saradnju i drugi.

Projekti koji su implementirani od strane Ministarstva su brojni, a odnosili su se na poboljšanje energijske efikasnosti, izradu projektno – tehničke dokumentacije za projekte vezane za zaštitu okoliša, jačanje ekološke kulture građana i posebno projekti koji se odnose na unapređenje procesa upravljanja otpadom i pojedinih vrsta otpada kao što su medicinski otpad, električni i elektronski otpad, ambalažni otpad, bio-otpad, jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća  i drugi projekti koji se odnose na očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje svih komponenti okoliša kao što su zrak, voda i tlo.

Spomenućemo nekoliko značajnijih projekata Ministarstva implementiranih od strane Odjeljenja za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti:

 1. Dobra uprava u oblasti voda i okolišne sanitacije „GOV – WADE“

U decembru 2008. godine potpisan je Sporazum između Švicarske agencije za saradnju i razvoj (SDC) sa jedne strane i Vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa druge strane, sa ciljem povećanja kapaciteta vlasti i civilnog društva za unapređenje dobre uprave i upravljanja u oblasti voda i zaštite okoliša na općinskom i kantonalnom nivou i osiguranjem zalaganja za bolje okruženje na višim nivoima. Segment u kojem je uključeno Ministarstvo je upravljanje otpadom i komunalne djelatnosti, a jedna od značajnijih aktivnosti je bila donošenje Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o komunalnim djelatnostima, te institucionalno jačanje kapaciteta Ministarstva. Iz projekta GOV-WADE nastala je inicijativa za pokretanje MEG projekta (projekat okolišnog i ekonomskog upravljanja) u oblasti lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini koju finansira Vlada Švicarske. Ovaj projekat je započeo krajem 2015. godine, predviđen je da se realizira u narednih 12 godina, te da Ministarstvo bude korisnik istoga.

 1. Projekat uspostave Regionalnog centra za upravljanje otpadom USK-regiju Bihać

Implementacija ovog projekta intenzivirana je 2011. godine kada su realizirane brojne aktivnosti u toku 2011., 2012.  2013. i 2014. godine koje su između ostalog rezultirale donošenjem Zakona o upravljanju otpadom Unsko-sanskog kantona, transformacijom preduzeća „US REG-DEP“ u javno preduzeće koje sada posluje pod novim nazivom Javno preduzeće Centar upravljanja otpadom „REG DEP“ d.o.o. Bihać, koje je postalo zajednički regionalni operater za upravljanje otpadom, potpisivanjem Međuopćinskog Sporazum o zajedničkom upravljanju otpadom na području Unsko-sanskog kantona i brojnih drugih značajnih aktivnosti, a krajnji cilj svih navedenih je uspostava integralnog sistema upravljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona-regije Bihać u okviru kojega treba biti uspostavljen Regionalni centar za upravljanje otpadom. U okviru ovog projekta izrađena je Studija izvodljivosti za odabir regionalnih sanitarnih deponija u BiH čiji je ugovaratelj bila Delegacija Europske Komisije u BiH, a sekundarni korisnici projekta su ministarstva na entitetskom nivou zadužena za okoliš, odnosno Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH. Ovaj projekt Europske unije je među prvim mjerama koje je Bosna i Hercegovina poduzela s ciljem usklađivanja sa pravnom stečevinom EU na području upravljanja otpadom. U okviru ovog projekta za područje Unsko-sanskog kantona izrađena je Studija izvodljivosti za regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona – regija Bihać, koja obuhvata opširnu analizu svih aspekata razvoja regionalne sanitarne deponije na predloženoj lokaciji, uključujući prognozu stvaranja otpada, tlocrt lokacije, optimizaciju upravljanja procjednim vodama i plinom sa deponije, optimizaciju prevoza na deponiju preko pretovarnih stanica, troškove, financijske i ekonomske analize, plan nabave itd. Ukupna vrijednost projekta na nivou Bosne i Hercegovine je 994.950 EUR. Uz ovaj dokument izrađen je Dodatak Studije izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanski kanton- regija Bihać koja je financirana od strane Ministarstva koja sa dokumentom Studija izvodljivosti za regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona – regija Bihać čini jedinstvenu cjelinu.

U 2014. godini nakon brojnih sastanaka, prezentacija, tri studijske posjete na temu upravljanja otpadom, od strane Općinskog vijeća Bihać i Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona donesene su            Odluka o usvajanju Studije izvodljivosti sa dodatkom Studije izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona – regija Bihać i Odluka o prihvatanju lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona – regija Bihać. Svrha donošenja ove dvije Odluke je omogućivanje nastavka projekta uspostave Regionalnog centra za upravljanje otpadom Unsko-sanski kanton – regija Bihać, odnosno daljeg procesa pronalaženja financijskih sredstava i  realizacije neophodnih aktivnosti kako bi se isti stavio u funkciju. Potrebno je istaći da nakon što je od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona donesena Odluka  o prihvatanju lokacije za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona – regija Bihać da je proces uspostave iste preuzelo da vodi Javno preduzeće Centar upravljanja otpadom „REG DEP“ d.o.o. Bihać, sa učešćem Unsko-sanskog kantona 5% u osnivačkom ulogu preduzeća.

 1. Implementacija kantonalnih okolišnih zakona

U sklopu redovnog praćenja implementacije Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik USK“ broj: 4/11, 11/11, 6/12 i 13/12) i Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik USK“ broj: 4/12 i 8/14) na području Unsko-sanskog kantona u svrhu što boljeg praćenja implementacije ovih zakona od strane Ministarstva  na godišnjem nivou vrši se analiza implementacije predmetnih zakona na lokalnom i kantonalnom nivou. Ministarstvo je u saradnji sa Resursnim centrom za vode i okoliš Una Consultingom iz Bihaća do 2016. godine održalo ukupno šest radionica kako bi se predstavili rezultati predmetne analize. Radionicama pored organizatora prisustvuju i predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, lokalnih zajednica, javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća Unsko-sanskog kantona. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

 1. Implementacija namjenskih sredstava iz ekoloških naknada 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona od 2012. godine implementirala sredstva iz tzv.ekoloških naknada. Radi se o sredstavima koja se uplaćuju kao naknada od pravnih i fizičkih osoba zagađivača i korisnika okoliša pri registraciji motornih vozila. Ova sredstva prikupljaju se u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH i zatim raspoređuju između Federacije i Kantona u odnosu: Federacija BiH 30% – Kanton 70%. Zakonom o fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH regulirano je da se sredstva prikupljena od ovih prihoda moraju vratiti u financiranje zaštite okoliša. Shodno navedenom Vlada Unsko – sanskog kantona donosi Odluku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada i Program raspodjele namjenskih sredstava kojima su definisani iznosi financiranja, uslovi i dinamika pod kojima se sredstva dodjeljuju pravnim i fizičkim licima sa područja Unsko- sanskog kantona. Prema istim kriterijima osnovni princip pri utvrđivanju ukupne visine sredstava koja se dodjeljuje pojedinim općinama su podaci o ukupnom broju registriranih vozila na području svake općine, u skladu sa podacima Ministarstva unutrašnjih poslova za prethodnu kalendarsku godinu. Radi se o projektima koji trebaju unaprijediti sektor okoliša i doprinijeti zaštiti čovjekove okoline. Prema navedenom od 2012. do 2015. godine Ministarstvo je implementiralo sredstva u iznosu od 4.240.950 KM od čega iznos od 1.382.097 KM kao vlastite projekte sa ciljem ispunjenja prije svega zakonskih obaveza, te stvaranja boljih pretpostavki za ispunjenje zakonskih obaveza lokalnih zajednica i mogućnosti apliciranja za sredstava domaćih i stranih donatora. Preostali iznos od 2.858.853 KM implementiralo putem javnih poziva i obavještenja na koji su mogli aplicirati lokalne zajednice, javna preduzeća i ustanove, privatna preduzeća, nevladine organizacije i fizička lica. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

 1. Preliminarni energetski pregled i pilot projekti utopljavanja objekata na području Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo je u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) 2012. godine  pripremilo je projekat pod nazivom „Preliminarni energetski pregled i pilot projekti utopljavanja objekata u posjedu Unsko-sanskog kantona“ koji je za cilj imao kreiranje pravnih, institucionalnih i ekonomskih uslova za intenzivnije korištenje mjera energijske efikasnosti, kako bi se na odgovarajući način postiglo upravljanje energijom, odnosno poticanje primjene načela energijske efikasnosti u objektima koji su u posjedu Unsko-sanskog kantona. U tu svrhu provedeno je niz aktivnosti, a neke od njih bile su izrađena i od strane Vlade Unsko-sanskog kantona usvojena “Studija o energetskoj efikasnosti javnih objekata Unsko-sanskog kantona“ i „Plan energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona za period 2015. – 2017.“ . Nakon toga izvršena je obuka korisnika javnog sektora za praćenje potrošnje energije i vode u objektima javnog sektora putem internetske aplikacije EMIS, koju je završilo preko 400 predstavnika javnog sektora. Kako bi se cijeli proces energijske efikasnosti institualizirao, Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u  javnim objektima Unsko – sanskog kantona, čime je dodatno propisana obaveza kontinuiranog praćenja cijelog procesa jer je istom određeno da su svi predstavnici javnih kantonalnih institucija obavezni redovno, na mjesečnoj bazi, unositi podatke o potrošenim energentima i vodi, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Nadalje, zajedno sa UNDP-om urađeno je za 15 objekata detaljni energetski pregledi i to za: odgojno-obrazovne i zdravstvene ustanove i policijske uprave. Na osnovu detaljnog energetskog pregleda stvorena je mogućnost da ove javne kantonalne institucije i ustanove svoje objekte mogu kanidirati na programe finansiranja za izvođenje mjera energijske efikasnosti definisane detaljnim energijskim pregledom, kao projekte kod kantonalnih i entitetskih vlasti, kao i kod domaćih i međunarodnih financijskih institucija i fondova.

Ministarstvo u svrhu implementacije gore navede studijsko-planske dokumentacije zajedno sa predstavnicima UNDP BiH, potpisalo je Sporazum u aprilu 2015. godine čime je pokrenut proces investiranja u energijsku efikasnost primjenom mjera energijske efikasnosti u objektima u posjedu Unsko-sanskog kantona na način da je shodno kriterijim odabrano 6 objekata za ulaganje. Ukupna vrijednost ulaganja po Sporazumima je 1.000.000,00 KM a isti zajednički financiraju UNDP u vrijednosti 50%, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona 25% i općine Unsko-sanskog kantona 25%. Isti je implementiran.

Zatim, Ministarstvo je u julu 2015. godine na osnovu javnog poziva objavljenog od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja apliciralo za dodjelu sredstava sa projektom „Energetska efikasnost u objektima Vlade Unsko-sanskog kantona“. Na osnovu odobrene aplikacije u septembra 2015. godine između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, potpisan je Ugovora o dodjeli grant sredstava za implementaciju projekta u vrijednosti 50.000,00 KM.

U oktobru 2015. godine potpisan je novi Sporazuma o sufinanciranju između UNDP i Ministarstva u svrhu implementacije projekta pod nazivom „Energetska efikasnost u objektima Vlade Unsko-sanskog kantona“. Ukupna vrijednost projekta je 359.000 KM, od čega je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ranije (u septembru 2015. godine) potpisivanjem Ugovora obezbijedilo donatorska sredstva od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu 50.000 KM, zatim 50.000 KM doznačenim sredstvima od Ministarstva unutrašnjih poslova, a dio sredstava Ministarstvo je obezbijedilo iz ekoloških naknada. Iznos od 188.726 KM sufinancirao je UNDP od čega je 98.726 KM iz projekta ILDP, a razlika sredstava od 90.000 KM su tekuća sredstva UNDP-a.

Odobrena sredstva su se koristila za primjenu mjera energijske efikasnosti u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona i zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Konkretno, projekat je rezultirao zamjenom stolarije u obje zgrade, nove fasade i krova na zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova kao i izolacije cijevi toplovoda prema tri objekta Vlade Unsko-sanskog kantona.

Kako bi se nastavio proces utopljavanja objekata u vlasništvu ili posjedu Unsko-sanskog kantona krajem decembra 2015. godine između Ministarstva i UNDP-a potpisan je Sporazum o sufinanciranju za izradu 10 dodatnih detaljnih energijskih pregleda. Radi se o nastavku ranije pokrenutih aktivnosti od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko – sanskog kantona čija je svrha implementacija Plana energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015. – 2017. Ukupna vrijednost potpisanog Sporazuma o sufinanciranju je 52.500,00 KM, a okončanje istoga očekuje se krajem marta 2016. godine. U narednom periodu planira se nastavak projekta primjena mjera enegijske efikasnosti na objektima u vlasništvu ili posjedu Unsko-sanskog kantona.

 1. Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona

Početkom novembra 2013. godine potpisan je donatorski Sporazum sa Centrom za međunarodnu saradnju i razvoj u ime Republike Slovenije o dodjeli sredstava za implementaciju projekta „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“. Ministarstvo je 2012. godine apliciralo prema Slovenskoj vladi sa ovim projeketom čija je ukupna vrijednost 200.000 eura. Projekat „Ekoremedijacija u cilju zaštite okoliša i razvoja Unsko-sanskog kantona“  ima za cilj poboljšanje stanja u okolišu i stvaranje potrebnih uslova za očuvanje i zaštitu prirode u Unsko-sanskom kantonu pomoću tzv. zelene tehnologije nazvane ekoremedijacija. Projekat je doprinijeo jačanju kapaciteta kantonalnih vlasti u upravljanju okolišem, jačanju saradnje između kantonalnih vlasti i drugih partnera na području zaštite okoliša uz poticanje istih da budu odgovorni prema okolišu, te ujedno podigao svijest i odgovornost javnosti o potrebi zaštiti okoliša. U okviru projekta provedene su brojne aktivnosti kao što su izrađena Studija stanja okoliša na području Unsko-sanskog kantona, zatim obavljeni terenski sastanci u gradu Bihaću i općinama Unsko – sanskog kantona sa svrhom upoznavanja sa konkretnim ekološkim problemima u svakoj od osam lokalnih jedinica, te izrađen dokument pod nazivom Prijedlog ekoremedijacijskih mjera za zaštitu i sanaciju okoliša na području Unsko-sanskog kantona. Jedna od značajnijih aktivnosti projekta bila je izgradnja edukacijskog bioprečistača pri Univerzitetu u Bihaću, odnosno na području Biotehničkog fakulteta u Bihaću, koji će pored praktičnog imati i eksperimentalni karakter, jer će se u njega pored komunalnih ispuštati i toksične laboratorijske vode, te zatim na naučnoj i edukativnoj osnovi od strane nastavnika i studenata pratiti stanje parametara. Vezano za održivost projekta održan je seminar na temu Integracije „ekoremedijacije“ u obrazovanju za predstavnike obrazovnih institucija i ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U decembru 2014. godine prikazivanjem 10 – minutnog video uradka o projektu u cjelini i dodjelom Idejnih projekata za konkretne ekološke probleme koji se mogu riješiti zelenom tehnologijom „ekoremedijacijom“, predstavnicima svih osam lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo je uspješno završilo i poslijednju aktivnost projekta. Sa ovim Idejnim projektima grad Bihać i općine Unsko-sanskog kantona, kao i ostale zainteresiranje strane moći će aplicirati kod domaćih i međunarodnih donatora ili financijskih institucija za obezbjeđenje financijskih sredstava po pitanju rješavanja istih, odnosno nekoliko idejnih projekata već je upućeno na razmatranje za sufinanciranje i povratna informacija se očekuje u 2016. godini. Idejni projekti koji su urađeni u sklopu projekta su:

 • Grad Bihać: Zbrinjavanje i obrada mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,
 • Općina Bosanska Krupa: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Arapuša,
 • Općina Bosanski Petrovac: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz naselja Krnjeuša,
 • Općina Bužim: Sanacija klizišta Elkasova Rijeka,
 • Općina Cazin: Zaštita izvorišta vode za piće Ljubijankići,
 • Općina Ključ: Zbrinjavanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda iz mjesne zajednice Velagići (naselje Donji Vojići),
 • Općina Sanski Most: Zaštita od poplava Sanskog Mosta, i
 • Općina Velika Kladuša: Sanacija nesanitarne deponije „Radića Most“.

Iznos doniranih sredstava po potpisanom donatorskom Sporazumu iznose 120.000 eura, a razliku od 80.000 eura Ministarstvo je obezbijedilo od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Dalja implementacija projekta očekuje se putem realizacije urađenih idejnih projekata.

 1. Kampanja uključivanja javnosti u proces upravljanja otpadom

Implementacija projekta realizirana je u toku 2012. i 2014. godine. Cilj projekta bio je kroz veću uključenost građana doprinijeti učinkovitom, okolišu prihvatljivom, dobro prihvaćenom i podržanom regionalnom sistemu održivog integriranog upravljanja otpadom na području općina Unsko-sanskog kantona i općine Drvar. Projekat se implementirao kroz provođenje više aktivnosti: održavanje obuka za sve NVO-e iz sektora okoliša koje su bile uključene u projekat sa ciljem njihovog boljeg poznavanja sa upravljanjem otpadom kao i jačanjem njihovih kapaciteta za uspješno planiranje, pripremanje i realiziranje svih projektnih aktivnosti, održavanje radionica, seminara, okruglih stolova, TV i radio emisija za podizanje svijesti o potrebi za adekvatnim upravljanjem otpadom u domaćinstvima, potrebi prikupljanja, selekcije i odgovarajućeg odlaganja općinskog otpada, zdravstvenim i ekološkim problemima uzrokovanim neodgovarajućim odlaganjem otpada, i slično, održavanje seminara i obuka za nastavnike i priprema odgovarajućeg materijala kako bi se iskoristile škole kao važan medij za učinkovito upravljanje otpadom, zatim različitim sredstvima komunikacije (posteri, leci, brošure, TV i radio emisije, članci u novinama, radionice, web stranice, itd.), informiranja javnost i stanovništvo o trenutnom procesu upravljanja otpadom uz jasnu i dosljednu viziju dugoročnih ciljeva Projekta, uključivanja predstavnika medija u proces upravljanja otpadom kroz održavanje posebnih obuka i radionica kao i održavanje TV i radijskog programa sa predstavnicima građanskog društva, održavanje konsultativnih sastanaka sa mjesnim zajednicama i korisnicima ovih usluga radi predstavljanja: prednosti izgradnje regionalne sanitarne deponije i implementacije malih ekoloških projekata na temu selekcije i prikupljanja otpada i organiziranja obuke i radionica za predstavnike JP Centar upravljanja otpadom „REG-DEP“ d.o.o. Bihać i komunalna preduzeća radi bolje komunikacije i koordinacije prema korisnicima usluga. U okviru ovog projekta realizirani su i EKO KVIZ kao i posjeta predstavnika mjesnih zajednica Pritoka i Lohovo Regionalnoj deponiji Mošćanica u Zeničko-dobojskom kantonu. Vrijednost projekta Kampanja uključivanja javnosti u proces upravljanja otpadom je 180.000 KM i sredstva su odobrena od strane SDC-a, dok je pokrovitelj EKO KVIZA Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Projektne aktivnosti Ministarstvo su okončane kada je Ministarstvo za sve prvačiće upisane u školsku 2014./2015. godinu kreiralo i izradilo školske rasporede edukativnog karaktera sa temom pravilnog zbrinjavanja otpada, odnosno reciklaže. Rasporedi su dostavljeni prvačićima u svih 49 osnovnih škola na području Unsko-sanskog kantona. Cilj ove aktivnosti bio je da prvačići na početku novog razdoblja svog života, na početku školovanja već počnu razmišljati o prirodi, svojoj okolini i šta je to šta oni mogu učiniti kako bi je zaštitili. Ministarstvo je prepoznalo ovaj projekat sa aspekta integralnog upravljanja otpadom, tako da se pojedine aktivnosti istoga kontinuirano provode i u drugim projektima.

 1. Prikupljanje, sortiranje, analiziranje i evidentiranje komunalnog otpada na području općina Unsko – sanskog kantona i općine Drvar

U periodu 2011. -2013. godine implementirane su I, II i III faza projekta “Prikupljanje, sortiranje, analiziranje i evidentiranje komunalnog otpada na području općina Unsko – sanskog kantona i općine Drvar iz Livanjskog kantona“ sa ciljem unapređenja upravljanja otpadom na području ovih općina. I, II i III faza projekta koje su se još nazivale zimska, ljetna i jesenja faza, provedena su od strane učesnika u projektu odnosno Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, devet općina, njihovih javnih komunalnih preduzeća i Resursnog centra za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać. Svrha provedbe ovog projekta bila je dobijanje približno tačnih i realnih podataka o sastavu i količinama otpada u zimskom, ljetnom i jesenjem periodu. Prikupljeni podaci u ovim fazama značajno su doprinjeli saznanjima o trenutnoj raspoloživosti različitih količina otpada za svaku od općina, te stvorili jednu od najvažnijih pretpostavki neophodnih za izradu kantonalnog i općinskih planova upravljanja otpadom. Projekat je provođen na uzorku od najmanje 3% stanovnika svake općine. U okviru ovog projekta urađen je dokument „Pregled osnovnih podataka o otpadu i aktivnosti u procesu upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu i regiji Bihać“. Ukupna vrijednost projekta je 200.000 KM, a financiran je od strane Ministarstva, Švicarske agencije za saradnju i razvoj i javnih komunalnih preduzeća. Dokument se i dalje koristi kao izvor podataka tj. kao osnovna baza podataka za druge projekte.

 1. Korak po korak – I i II faza – SWIS

Svrha projekta Korak po korak ka integralnom upravljanju otpadom bila je doprinijeti učinkovitom, dobro prihvaćenom i održivom regionalnom sistemu integriranog upravljanja otpadom na području općina Unsko-sanskog kantona i općine Drvar kroz jačanje kapaciteta i ovlasti Ministarstva, općina i JP REG DEP da na participativan način ostvare svestran pristup i saradnju po pitanju učinkovitog i planskog sistema upravljanja otpadom. Posebna komponenta projekta „Korak-po-korak integrirano upravljanje otpadom“ je to što je u okviru istoga uspostavljen informacioni sistem za upravljanje otpadom pod nazivom SWIS, kao poseban alat za analizu podataka o upravljanju otpadom namijenjen javnim institucijama na lokalnom i regionalnom nivou, čija je svrha da iste imaju na jednom mjestu relevantne podatke po pitanju otpada koje će im pomoći u budućem planiranju, donošenju odgovarajućih odluka, kao i praćenju ispunjavanja zakonskih obaveza. Projekat je implementiralo Ministarstvo zajedno sa Resursnim centrom za vode i okoliš „Una Consulting“. Ukupna vrijednost projekta je 216.000 KM, a sufinanciran je od Švicarske agencije za saradnju i razvoj u iznosu od 168.000 KM. U toku je primjena i inoviranje SWIS baze podataka za 2016. godinu.

10. Kompostiranje bio-otpada na području regije Bihać

Radi se o projektu koji je takmičarskog karaktera, koji se od 2013. godine uspješno realizira na području svih devet lokalnih zajednica regije Bihać, odnosno mjesnih zajednica. Svrha projekta je smanjenje bio-otpada u ukupnoj količini  komunalnog otpada na području regije Bihać koja obuhvata osam lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona i općinu Drvar iz Livanjskog kantona. Specifični ciljevi projekta su animirati stanovnike mjesnih zajednica da počnu vršiti selektiranje otpada korištenjem kompostana i upoznavanje sa prednostima kompostiranja, podići ekološku svijest građana, kao i doprinijeti cjelokupnoj kampanji uključivanja javnosti u okviru integrisanog upravljanja otpadom. Ukupno je izgrađeno 868 kompostana za tri godine implementacije projekta, obuhvatajući samo prve tri rangirane mjesne zajednice. Novčane nagrade dodjeljuju se za prve tri rangirane mjesne zajednice na području svake od devet općina za osvojeno I, II i III mjesto. Mjesne zajednice novčane nagrade moraju utrošiti na način da ista vrate u okoliš, na pr. mogu za svoje potrebe nabaviti: kante za otpad, set kontejnera za reciklažu otpada, urediti dječije igralište, zelene površina sadnicama drveća i niskog raslinja, kupiti opremu za uređenje okoliša, postaviti klupe za sjedenje, očistiti divlje deponije, i slično. Ukupna vrijednost projekta na godišnjem nivou je cca. 45.000 KM. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

11. ee.otpad@usk.ba

Projekat ee.otpad@usk.ba Ministarstvo je implementiralo u saradnji sa ovlaštenim operatorom za zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada Društvo za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom „ZEOS eko – sistem“ d.o.o. iz Sarajeva. Na osnovu istoga dogovorene i provedene su slijedeće aktivnosti: za predstavnike Unsko-sanskog kantona prezentacija Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda , održane 4 tematske emisije na JP RTV USK o otpadu, u svim lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona postavljeni su setovi konetejnera za električni i elektronski otpad, koji se sastoje od dva kontejnera, za sijalice i male kućanske aparate. Postavljeni su u trgovačkim centrima Tuš, Bingo, Mercator i Škafa obzirom da ovi centri imaju potpisan ugovor o zbrinjavanju ovih vrsta otpada sa ZEOS-om. Kontejneri su postavljeni na vidno mjesto gdje bi kupci i ostali građani mogli odlagati navedene uređaje koji nisu za dalju upotrebu – otpad. Kao poslijednja aktivnost realizirana je dostava specijalnih rotacionih kontejnera za EE otpad svim javnim komunalnim preduzećima.

12. EE – Transformer

U 2015. godini implementiran je projekat „EE – Transformer“ koji je bio nastavak projekta ee.otpad@usk.ba i kojeg su zajednički implementirali Ministarstvo i Društvo za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom „ZEOS eko – sistem“ d.o.o. iz Sarajeva. Svrha projekta  bila je ojačati svijest djece i građana o opasnostima koje odlaganje i nestručno rukovanje električnim i elektronskim (EE) otpadom imaju na okoliš  i ljudsko zdravlje. Partneri na projektu bili su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i javna komunalna preduzeća, a medijski pokrovitelj Radio-televizija Unsko-sanskog kantona. Aktivnosti projekta bile su provođenje edukacije u centralnim školama na području svih osam lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona o EE otpadu, akcija prikupljanja istoga, te nagrađivanje tri najuspješnije škole u prikupljanju ove vrste otpada. Jedna od glavnih aktivnosti projekta bila je i 10-dnevni obilazak svih lokalnih zajednica Unsko-sanskog kantona edukativnog vozila „EE-Transformer“. Radi se o vozilu koje je kreirano 2012. godine za projekat „Odlučuj“ i prvi put je predstavljen javnosti u okviru pojekta LIFE + koji je sufinansirala EU, implementirao ga je ZEOS d.o.o. iz Ljubljane, a u Briselu u junu 2015. godine dodjeljena mu je nagrada za najbolji LIFE + projekat. U okviru projekta snimljene su tri televizijske emisije, kreirani radio jinglovi, a pored nagrada za najuspješniju školu, nagrađeni su i građani, učenici za ostvarene rezultate u video-igrici Zetris, kao i učenika koji je imao najbolju kreaciju u izradi predmeta od otpadnog EE materijala. Ukupna vrijednost projekta bila je 25.550 KM i intencija je da se provodi na godišnjem nivou.

13. DECENT

Početkom aprila 2012. godine započela je provedba projekta pod nazivom DECENT. Projekat provodi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Financijski je podržan od strane SDC i Slovenske ambasade, te općina Bihać, Cazin i Bužim. Svrha projekta je uvođenje pilot projekata decentralizovanog upravljanja otpadnim vodama u navedenim općinama pomoću biološke metode, koja je ekološki prihvatljiva i ne uništava prirodni krajolik. Ukupna vrijednost projekta je 608.400 EUR i njegova realizacija je još u toku.

14. Jačanje kapaciteta putem uvođenja GIS metodologije rada

Između Ministarstva i Švicarske agencije za saradnju i razvoj u BiH u oktobru 2013. godine potpisan je ugovor o implementaciji projekta Jačanje kapaciteta putem uvođenja GIS metodologije rada. Cilj projekta je unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta Ministarstva kako bi bilo efikasnije u pogledu pružanja usluga javnom i privatnom sektoru, i na taj doprinijeli boljoj implementaciji zakona, jačanju administrativnih kapaciteta za bolju povezanost sa nižim i višim nivoima vlasti, te stvaranju uslova za praćenje i implementaciju programa i projekata iz domene rada Ministarstva. Projektom Jačanje kapaciteta putem uvođenja GIS metodologije rada Ministarstvo  je u julu 2013. godine apliciralo kod Švicarske agencije za saradnju i razvoj u BiH i isti je nakon provedenih procedura evaluacije odobren za sufinaciranje od strane istih u iznosu od 30.000 KM, a ukupna vrijednost ugovora je 46.795 KM.

15. Tvrle ekolog

Održavanjem posljednje  predstave „Reciklaža nije gnjavaža“ u općini Ključ, 30. maja 2014. godine završena je implementacija projekta „Tvrle ekolog“ kojeg je provodilo Ministarstvo u saradnji sa Ekopak-om iz Sarajeva, Forumom građana Zenica iz Zenice, Ministarstvom obrazovanja, nauke kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i 9 općina regije Bihać. Predstave koje su izvodili članovi Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, održane su u svih osam općina Unsko-sanskog kantona i u općini Drvar, a bile su namjenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta od 2 do 5 razreda. Na ovaj način preko 2.000 djece iz 19 osnovnih škola pogledalo je predstave koje su bile edukativnog karaktera i čiji je cilj bio da po metodologiji europskih uspješnih praksa doprinese podizanju svijesti i edukaciji učenika o pravilnom postupanju, razdvajanju i reciklaži ambalaže i ambalažnog otpada, te poticanje škola da u svojim dvorištima vrše razdvajanje ambalaže i ambalažnog otpada na pravilan način. Po završetku predstve svi učenici dobili se magazin „Super Tvrle spašava prirodu“. Oduševljenje djece predstavom je bilo više nego očito, tako da su nastavnici tražili ponavljanje iste u slijedećoj školskoj godini, kako bi i druga djeca, uglavnom područnih škola mogla se organizovati i pogledati istu.

16. Solarne kuće

Ministarstvo je sa UNDP-om BiH 2013. godine potpisalo Sporazum o provedbi projekta „Solarne kuće – Elektrifikacija seoskih domaćinstava obnovljivom energijom na područjima bez električne mreže”. Svrha projekta bila je u povratničkom naselju Veliko Očijevo u općini Bihać, za ona domaćinstva koja još uvijek nisu planirane da se pokriju klasičnom električnom mrežom, elektrificirati ista postavljanjem solarnih panela, kako bi se povratničkoj populaciji poboljšali uslovi života putem ugradnje solarnih sistema za proizvodnju struje i tople vode, odnosno omogućio održivi povratak. U okviru ovog projekta Ministarstvo je obezbijedilo sredstva kako bi jedno domaćinstvo dobilo električnu energiju putem postavljenih solarnih panela, odnosno korištenjem obnovljivih izvora energije. Značaj ovog projekta je između ostalog što se radi o povratničkom naselju, odnosno o domaćinstvu koje od 1999. kako se vratilo još uvijek nije bilo dobilo električnu energiju. Korištenjem solarnih panela isti mogu uživati u blagodetima modrene civilizacije kao što je korištenje električne rasvjete, televizije, tople vode i ostalih resursa, čime će značajno unaprijediti kvalitetu življenja. Ovaj projekat je inicirao da Ministarstvo krene u implementaciju projekata u oblasti korištenja obnovljivih izvora energije kroz godišnju implementaciju sredstava iz ekoloških naknada, te da u narednom periodu pripremi vlastite projekte vezano za korištenje obnovljivih izvora energije.

17. Obilježavanje Dana zaštite okoliša 

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu, koja je bila posvećena okolišu i na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda. Ministarstvo po prvi put je 2012. godine organizovanjem okruglog stola obilježilo Dan zaštite okoliša koji je najznačajniji datum vezan za okoliš. 2013. godine ovaj značajni ekološki datum obilježen je na dva načina. Prvi zajedno sa Biotehničkim fakultetom organizovanjem Prvog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem i drugi način zajedno sa Resursnim centrom za vode i okoliš Una Consultingom i nevladinim organizacijama u okviru projekta Kampanja uključivanja javnosti i građana u proces upravljanja otpadom. Nakon toga 2014. i 2015. godine sa istim partnerom, Biotehničkim fakultetom, održan je drugi, odnosno treći naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem, a intencija je da ova aktivnost odnosno ovaj projekat ima trajni karakter. Svrha obilježavanja Dana zaštite okoliša je jačanje važnosti značaja prirode, životne sredine u kojoj živimo, održivog razvoja, te da ujedno ima i edukativni karakter. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

18. Čiste prometnice

U toku 2015. godine Ministarstvo je implementiralo projekat „Čiste prometnice“ čiji je cilj bio minimiziranje otpada koji se nekontrolisano baca na značajnijim saobraćajnicama Unsko-sanskog kantona i doprinos procesu unapređenja upravljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona u cjelini. Svrha projekta bila je nabavka 76 betonskih cijevi velikog profila koje će se sa unutrašnje strane obložiti vrećama za otpad, te postaviti na značajnijim putnim pravcima u Unsko-sanskom kantonu, čime bi se minimizirao otpad koji se nekontrolisano baca uz prometnice. Redovno praženjenje i mijenjanje vreća biće obaveza javnih komunalnih preduzeća. Vrijednost projekta bila je cca 7.000 KM. Intencija je da se ovaj projekat dalje razvija i u narednom periodu.

19. EKO KVIZ

Svrha projekta EKO KVIZ bila je poticanje učenja i sticanje znanja iz oblasti zaštite okoliša, komunalnih djelatnosti i zaštite voda, kroz takmičenje djece svih školskog uzrasta iz svih općina Unsko-sanskog kantona i općine Drvar, a kroz televizijsku ekranizaciju projekta i ostali dio građana. EKO KVIZ financijski je podržan od strane ovog Ministarstva kao i od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, JP RTV Unsko-sanskog kantona i nevladine najstarije ekološka organizacija Unski smaragdi. Predstavnici našeg Ministarstva pored toga što su sponzori projekta, angažovani su kao članovi žirija na snimanju polufinalnih i finalnih emisija. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

20. Međunarodni ekološki sajam “EKOBIS”

Ministarstvo od 2012. godine učestvovuje kao izlagač na međunarodnom ekološkom sajmu “EKOBIS” koji se održava u Bihaću jednom godišnje u prvoj polovini septembra. Pored brojnih aktivnosti koje se održavaju na štandu Ministarstva, predstavnici Ministarstva su učesnici i drugih događanja u okviru sajma, kao što su međunarodne konferencije, prezentacije i okrugli stolovi, te se uživo javljali u program radija. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

21. Izrada Vodiča za zbrinjavanje medicinskog otpada

U svrhu ispunjavanja zakonske obaveze medicinskih ustanova, u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom („Službene novine FBIH“ broj: 77/08) Ministarstvo je izradilo informativni vodič za zbrinjavanje medicinskog otpada koji koriste sve zdravstvene ustanove sa područja Unsko-sanskog kantona koje proizvode i rukuju opasnim medicinskim otpadom, kako bi se prije svega zaštitilo zdravlje zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja koje rukuje ovim otpadom, ali i doprinijelo zaštiti i unapređenju zdravlja cjelokupnog stanovništva Unsko-sanskog kantona i okoliša u cjelini. Vodič se nalazi na web stranici Ministarstva. Vrijednost projekta je 1.018 KM.

22. Poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti Unsko – sanskog kantona

U 2011. i 2012. godini implementiran je projekat Poboljšanje poslovnog okruženja u kantonu i pojednostavljenja izdavanja dozvola u kojem su učestvovala sva ministarstva Unsko-sanskog kantona. Svrha projekta je da poslovnoj zajednici i građanima osigura povoljnije uslove poslovanja i dobijanja potrebnih dozvola, uvjerenja i rješenja koje kanton, ministarstva i kantonalne uprave izdaju. Cilj projekta bio je da unaprijedi poslovnu saradnju između privrednog i poslovnog sektora i kantonalnih institucija kao i da se smanje troškovi poslovanja u doba krize. Projekat su financirali Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), Unsko-sanski kanton i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) iz grupacije Svjetske banke. Rezultati projekta se koriste u kontinuitetu u pogledu korištenja jedinstvene forme obrazaca za korištenje usluga Ministarstva.

23. Let's do it

U svim lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona od 2012. godine održana je globalna volonterska akcija uklanjanja otpada. Predstavnici Ministarstva u saradnji sa udruženjem “Ruke” iz Sarajeva bilo je organizator iste za naš kanton. Pored navedenog Ministarstvo je  financijski podržalo svih osam  lokalni zajednica u svrhu nabavke osvježenja, vreća za otpad i zaštitnih rukavica za volontere koji su učestvovali u akciji, te su uposleni u Ministarstvu aktivno učestvovali u čišćenju u gradu Bihaću i općinama Unsko-sanskog kantona. U akciji svake godine na području Unsko-sanskog kantona učestvuje više hiljada volontera, čiste se na desetine lokacija divljih odlagališta otpada i skupi se preko tone različitih vrsta otpada. Ministarstvo sufinancira projekat na godišnjem nivou do 8.000 KM. Projekat se u kontinuitetu provodi svake godine.

24. Prikupljanje starog papira

Ministarstvo je  2013. godine pokrenulo akciju prikupljanja starog papira u kojoj pored uposlenika ovog Ministarstva učestvuju i druga ministarstva i kantonalne organizacije koje stari papir odlažu u za to predviđene kante. U prethodnom periodu prikupljeno skoro 4 tone papira, a novčana sredstva dobijena za ovu količinu starog papira utrošena su u humanitarne svrhe.

 

 

 

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi