reliable web hosting

PROJEKTI U KOJIMA UČESTVUJEMO 

U dosadašnjem periodu Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline učestvovalo je u provođenju više projekata, koji su za cilj uglavnom imali unapređenje stanja u oblasti zaštite okoliša. Ministarstvo je isto tako bilo i partner i korisnik na projektima koji su financirali međunarodni donatori poput Europske unije (dalje: EU), Švicarske agencije za suradnju i razvoj (dalje: SDC) i Svjetske banke.

Ministarstvo je trenutno korisnik i implementator slijedećih projekata:

       1.   Prostorni plan Unsko-sanskog kantona za period od 2012.-2032. godine

Prostorni plan Unsko-sanskog kantona je razvojni planski dokument koji treba da preuzme i razradi planska opredjeljenja iz Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine.

Prostorni plan Kantona je krovni dokument, kojim treba da se utvrde pravci razvoja Kantona u zavisnosti od prirodnih i radom stvorenih uvjeta, kao i uvjeta ekonomskog razvoja. Samo prostorno planskim rješenjima može se obezbijediti održivi razvoj prema stvarnim prostornim i ekonomskim mogućnostima Kantona.

U pravcu izrade i usvajanja Prostornog plana Kantona, dana 13.12.2011. godine Skupština Unsko- sanskog kantona na svojoj 16. sjednici donijela je Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko- sanskog kantona za period od 2012. do 2032. godine („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/11).

Nakon toga je uslijedio dugotrajan i kompliciran postupak izbora Nosioca izrade Prostornog plana Kantona shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH, a koji se okončan donošenjem Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona dana 10.01.2013. godine, o izboru „IPSA INSTITUTA“ d.o.o. Sarajevo kao najpovoljnijeg ponuđača za predmet ugovora „Priprema i izrada Prostornog plana Unsko- sanskog kantona za period od 2012. – 2032. godine“.

Ugovor sa „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo potpisan je dana 22.02.2013. godine, nakon čega se krenulo u prikupljanje strateških dokumenta i druge neophodne dokumentacije za samu izradu Plana.

U međuvremenu, Ministarstvo je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima formiralo i Savjet plana, a koji je sastavljen od predstavnika svih općina Unsko-sanskog kantona, te istaknutih stručnjaka iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma, saobraćaja, energetike, ekonomije, okoliša i drugih relevantnih oblasti. Osnovni zadatak Savjeta plana je definisanje općih ciljeva i koncepcije dokumenta, stručno praćenje stanja i učestvovanje u svim fazama izrade Prostornog plana, te da pomogne Ministarstvu oko usaglašavanja sektorskih politika.

Također u cilju izrade što boljeg Prostornog plana Kantona, te uključivanja svih općina u ovaj za sve nas važan projekat, Ministarstvo je održalo nekoliko sastanaka i sa predstavnicima općina i Nosiocem izrade Prostornog plana. Na zadnjem takvom sastanku koji je održan dana 11.11.2013. godine, razmatrane su Smjernice prostornog razvoja Unsko-sanskog kantona, a koje su osnova za izradu Prostorne osnove Prostornog plana Unsko-sanskog kantona.

Naime, do kraja mjeseca novembra 2013. godine Nosilac izrade tj. „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo, trebao bi da izradi Prostornu osnovu, koju nakon toga shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata, Ministarstvo kao Nosilac pripreme Plana i Savjet plana razmatraju i usvajaju.

     2.   Uspostava baze podataka GIS-a za prostorno planiranje i zaštitu okoliša na Unsko-sanskom kantonu

Članom 52. Zakona o prostornom uređenju i građenju – Prečišćen tekst („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13, utvrđena je obaveza ovog Ministarstva  da uspostavi i održava jedinstveni prostorni informacioni sistem, a isti treba da obuhvati podatke i informacije koje imaju računarsku podršku na cijelom prostoru Kantona.

Također odredbama federalne Uredbe o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/07), utvrđeno je da su nosioci informacionog sistema kantonalna ministarstva nadležna za oblast planiranja u saradnji sa drugim kantonalnim ministarstvima i ustanovama od značaja za planiranje uređenja prostora.

Članom 2. Uredbe utvrđeno je da kantonalni organi nadležni za prostorno uređenje vode jedinstvenu evidenciju na jedinstvenim obrascima i svake godine u saradnji sa kantonalnim organima nadležnim za oblast od značaja za planiranje uređenja prostora, do 31. Januara tekuće godine dostavljaju Federalnom ministarstvu godišnji izvještaj o stanju prostora, kao i provođenje prostornog plana kantona za proteklu godinu.

Dakle, s obzirom na gore navedeno ovo ministarstvo je dužno uspostaviti i održavati jedinstveni geoinformacioni sistem (GIS) na prostoru Unsko-sanskog kantona.

Također u cilju prikupljanja sredstava za ovu svrhu Ministarstvo je potpisalo Ugovor  sa Švicarskom konfederacijom predstavljena od strane Švicarskog Federalnog odjela za inostrane poslove koja djeluju kroz rad Švicarske ambasade u Sarajevu, broj: 11-49-10757-1/13 od 25.10.2013. godine za sufinansiranje projektne aktivnosti Jačanje kapaciteta putem uvođenja GIS metodologije rada.

     3.   Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona

U junu 2012. godine započeo je proces izrade Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona, kao najznačajnijeg strateškog dokumenta koji će predstavljati osnovu za donošenje svih odluka vezanih za razvoj Unsko-sanskog kantona. Strategija razvoja USK radit će se za period od 7 godina, odnosno 2014. – 2020. Njezina izrada treba biti metodološki i sadržajno usklađena sa strategijama nižeg i višeg nivoa vlasti i uz korištenje principa strateškog planiranja koji se primjenjuju u Europskoj uniji.  Rok za izradu je juli 2013. godine. Članovi koordinacionog tijela u procesu pripreme i izrade Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona su i predstavnici Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline. Sastavni dio Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona će biti i Strategija razvoja komunalnih djelatnosti koja će definirati politiku razvoja, upravljanja i obavljanja komunalnih djelatnosti za period od 10 godina.

      4.   Projektni Modul

Projekat podrazumijeva jedinstven pristup informacijama praćen bazom podataka svih projekata koji se implementiraju na općinskim nivoima. Baza podataka ima dva segmenta, projekte koji su kandidirani i projekti koji se implementiraju, a obuhvataju projekte po svim sektorima, poput turizma, obrazovanja, infrastrukture, kulture, sporta, privrede, ekologije i slično. Radi se o standardnoj bazi podataka koja predstavlja integralni dio kantonalne baze podataka Ministarstva. Osnovni cilj je uspostaviti jedinstven protok informacija na kantonalnom i općinskom nivou na osnovu definisanog metodološkog pristupa prilikom prikupljanja, unosa, ažuriranja i distribuiranja podataka i informacija. Projekat je financiran od strane Ministarstva.

      5.   Poboljšanje poslovnog okruženja i konkurentnosti Unsko-sanskog kantona

Krajem decembra 2011. godine započela je implementacija projekta Poboljšanje poslovnog okruženja u kantonu i pojednostavljenja izdavanja dozvola. Svrha projekta je da poslovnoj zajednici i građanima osigura povoljnije uslove poslovanja i dobijanja  potrebnih dozvola, uvjerenja i rješenja koje kanton, ministarstva i kantonalne uprave izdaju. Cilj projekta je da unaprijedi poslovnu saradnju između privrednog i poslovnog sektora i kantonalnih institucija kao i da se smanje troškovi poslovanja u doba krize. Projekat finansiraju Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA), Unsko-sanski kanton i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) iz grupacije Svjetske banke.

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi