reliable web hosting

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o izvršenju  Budžeta Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ br: 6/17), Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2017.godinu broj:  11-14-4610-1/17 od 24.04.2017.godine i Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva za 2017. godinu broj: 11-14-4611-1/17 od 24.04.2017.godine, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša  raspisuje:

JPENb

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA ZA RASPODJELU NAMJENSKIH SREDSTAVA IZ EKOLOŠKIH NAKNADA U 2017. GODINI

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata javnih preduzeća i ustanova, privrednih društava, neprofitnih organizacija, te ostalih pravnih lica za finansiranje/subvencioniranje projekata iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a prema Programu raspodjele namjenskih sredstava za 2017. godinu.

II USLOVI UČEŠĆA ZA JAVNA PREDUZEĆA, JAVNE USTANOVE I PRIVREDNA DRUŠTVA

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju javna preduzeća i javne ustanove koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Unsko – sanskog kantona.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju i javne ustanove iz oblasti obrazovanja koje su upisane u Registar osnovnih ili srednjih škola kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona.

Obzirom na pravni specifikum organizacije obrazovne institucije Univerziteta u Bihaću, svaki fakultet Univerziteta u Bihaću može aplicirati sa jednim projektom.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju privredna društva koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realizuju projekte na području Unsko – sanskog kantona, a koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša.

 Vrsta projekata koji će biti financirani/subvencionirani

Sredstva se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na slijedeće:

 • saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada,
 • poboljšanje energetske efikasnosti,
 • unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije,
 • zbrinjavanje otpadnih voda,
 • jačanje ekološke kulture građana.

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata

Podnosioci prijave, javna preduzeća, javne ustanove i privredna društava, dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova:

 1. Dokaz o registraciji aplikanta kod nadležnog suda (aktualni izvod iz sudskog registra ili sudsko rješenje o registraciji).

Za javne ustanove iz oblasti obrazovanja dokaz o upisu u Registar kod Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko – sanskog kantona.

Za obrtnike rješenje općinskog organa za obavljanje obrtničke djelatnosti;

 1. Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj (izdaje Porezna uprava KPU USK),
 2. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, odnosno PDV broj (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje)

Ukoliko aplikant nije PDV obaveznik, o tome se dostavlja se uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.

Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva.

 1. Karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za financije, tj. obrazac iz Ministarstva financija za javne ustanove iz oblasti obrazovanja sa brojem na koji će se izvršiti uplata i broj budžetske organizacije,
 2. Dokaz da nije pod stečajem ili likvidacijom (samo za privredna društva koja nemaju status javnih preduzeća ili ustanove).

Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave  javnog poziva;

 1. Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO i zdravstvenom osiguranju;
 2. Mišljenje osnivača (općina i/ili kanton i/ili Federacija) o kandidovanom projektu (osim za privredna društva),
 3. Ovjerena izjava o visinu sredstava s kojima će sufinancijer učestvovati u financiranju projekta ili ugovor o sufinanciranju projekta (ako postoji partner na projektu),

Ukoliko privredna društva apliciraju na projekte poboljšanja energijske efikasnosti i unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije, dokaz da je objekat legalno sagrađen, (građevinska dozvola ili uvjerenje nadležnog općinskog organa uprave da se objekat ne smatra bespravno izgrađenim),

 1. Ukoliko javna preduzeća i javne ustanove od kantonalnog značaja apliciraju na projekte poboljšanja energijske efikasnosti potrebno je da se isti nalaze u dokumentu „Plan  energetske efikasnosti u javnim objektima Unsko-sanskog kantona 2015-2017“, i da dostave dokaz da su podaci o potrošnji energije uneseni u EMIS bazu podataka sa 31. 5. 2017. godine; kao dokaz smatra se izvještaj iz EMIS-a iz kojeg je vidljivo da se podaci unose na mjesečnoj osnovi.

Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva.

Projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) se dostavlja na posebno propisanom obrascu.

Vrijednost projekta

Maksimalni iznos koji se javnom preduzeću i javnoj ustanovi može odobriti za određeni projekat je 25.000 KM, osim za javna preduzeća koja se bave poslovima printanih i/ili elektronskih medija (npr. RTV i radio servisi) kojima se može odobriti maksimalan iznos do 10.000,00 KM.

Maksimalan iznos koji se privrednom društvu može odobriti za projekat je 10.000 KM.

III  USLOVI UČEŠĆA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju neprofitne organizacije koje su registrovane u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko – sanskog kantona kao i neprofitne organizacije koje su registrovane u skladu sa federalnim zakonima, kao i zakonima Bosne i Hercegovine, čija je djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša, a koja imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona, i koje obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Unsko – sanskog kantona.

Vrsta projekata koji će biti financirani

Neprofitnim organizacijama sredstva se dodjeljuju za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na:

– uređenje javnih zelenih površina,

– unapređenje zbrinjavanja otpada,

– jačanje ekološke kulture građana,

– obilježavanje značajnih datuma iz oblasti zaštite okoliša, i

– unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša.

Dokumentacija koja se treba dostaviti prilikom prijave projekata

Neprofitne organizacije dužne su dostaviti slijedeću dokumentaciju kako bi dokazale ispunjavanje uslova:

 1. Rješenje o upisu u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko – sanskog kantona ili drugog nadležnog organa u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Bosne i Hercegovine iz kojeg je vidljivo sjedište udruženja na području Kantona i djelatnost usmjerena na zaštitu i unapređenje okoliša,
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji, odnosno ID broj (izdaje Porezna uprava KPU USK),
 3. Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obaveznika indirektnih poreza, odnosno PDV broj (izdaje Uprava za indirektno oporezivanje)

Ukoliko aplikant nije PDV obaveznik, o tome se dostavlja uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje.

Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva.

 1. karton deponovanih potpisa iz banke osoba odgovornih za financije,
 2. uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za uposlenike (ukoliko isti ima zaposlenike) zaključno sa 31.05.2017. godine, ukoliko udruženje nema uposlenih dostaviti izjavu nadležnog organa ,
 3. ovjerena izjava o visini sredstava sa kojima će aplikant sufinancirati projekat ili sufinancijer učestvovati u financiranju projekta ili ovjeren ugovor o sufinanciranju projekta (ako postoji partner na projektu),
 4. ukoliko se aplicira na projekte unapređenja korištenja obnovljivih izvora energije dokaz da je objekat, na kojem će isti biti primjenjeni, legalno sagrađen, (građevinska dozvola ili uvjerenje nadležnog općinskog organa uprave da se objekat ne smatra bespravno izgrađenim),
 5. bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu kalendarsku godinu, ili početni bilans ako je neprofitna organizacija počela sa radom tekuće godine,

Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana objavljivanja javnog poziva.

Projekat (ovjeren i potpisan od strane podnosioca) se dostavlja na posebno propisanom obrascu.

Neće se uzeti u razmatranje projektni prijedlozi neprofitnih organizacija čiji administrativni troškovi (režije, telefonski troškovi, uredski materijal, bankovni troškovi, usluge knjigovodstvenog servisa, najam ureda i slično) na projektu prelaze 30 % ukupnog budžeta projekta i/ili čiji troškovi reprezentacije prelaze 20% ukupnog budžeta projekta.

Vrijednost projekta

Maksimalan iznos koji se može tražiti po projektu je 5.000,00 KM.

IV  OCJENA PRIJAVE

Utvrđivanje ispunjenosti formalno-pravnih uslova, te provedbu procesa stručnog ocjenjivanja prijava koje ispunjavaju formalno-pravne uslove vrši Komisija koju imenuje ministar Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Usnko-sanskog kantona.

Neće se uzeti u razmatranje prijave aplikanata dostavljene po javnom pozivu:

 1. koje su neblagovremene (dostavljene nakon proteka roka određenog javnim pozivom),
 2. koji ne dostave kompletnu dokumentaciju koja se traži javnim pozivom,
 3. koji dostave projekte usmjerene na oblasti suprotno onim koje su određene u javnom pozivu,
 4. koji ne razrade projekat u skladu sa članom 21. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2017. godinu, odnosno uslovima određenim u poglavlju V   ovog Javnog poziva („Prijava na javni poziv“),
 5. koji za svaku stavku nabavki iz Budžeta projekta veću od 1000,00 KM ne prilože predračun.
 6. koji su prethodnih godina dobili sredstva iz ekoloških naknada od ovog Ministarstva, a nisu ispunili obavezu pravdanja i izvještavanja prema zaključenom Ugovoru sa Ministarstvom,
 7. privrednih društava koji se odnose na aktivnosti izvršenja zakonske obaveze privrednog društva,
 8. čiji su projekti, programi, aktivnosti napravljeni samo u korist članova udruženja (odnosi se na neprofitne organizacije).
 9. neprofitnih organizacija čiji administrativni troškovi (režije, telefonski troškovi, uredski materijal, bankovni troškovi, usluge knjigovodstvenog servisa, najam ureda i slično) na projektu prelaze 30 % ukupnog budžeta projekta i/ili čiji troškovi reprezentacije prelaze 20% ukupnog budžeta projekta.

Način bodovanja projektnih prijedloga  utvrdit će se posebnim aktom koji donosi Komisija.

Sa odabranim aplikantima, zaključit će se Ugovor o međusobnim pravima i obavezama te drugim pitanjima u vezi sa realizacijom projekta koji se financira/sufinancira, te praćenju namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

V  PODNOŠENJE PRIJAVA

Projekti se dostavljaju u zatvorenoj koverti (A4 format) sa naljepnicom na koverti (umjesto adrese zaljepljen popunjen obrazac aplikanta koji se nalazi na web stranici Ministarstva: www.mgpuzo.org ).

Rok za dostavljanje projekata ističe 14. 8. 2017. godine.

Obrasce za prijavu možete preuzeti sa naše web stranice  OVDJE

Projekti koji su dostavljeni po isteku ovoga roka bit će vraćeni aplikantu neotvoreni, a svi ostali projekti zajedno sa pratećom dokumentacijom ne vraćaju se aplikantu.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti na broj telefona: 037/316-040.

JPENa

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose