reliable web hosting

Izrada Kantonalnog akcionog plana energijske efikasnosti

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 01.04.2017. godine, a istim je propisana obaveza kantonima da donesu Kantonalne planove energijske efikasnosti u roku od 6 mjeseci nakon donošenja Akcijskog plana za energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine (EEAPF-a), te obaveza općinama za donošenje općinskih Programa poboljšanja energijske efikasnosti jedinica lokalne samouprave.

IKAP1

Nakon donošenja Akcijskog plana za energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je donijelo Odluku o uspostavljanju Kantonalne platforme u Federaciji BiH, dana 12.03.2018. godine čiji je jedan od ciljeva pružanje pomoći svim kantonima FBiH u ispunjavanju obaveza u domenu energijske efikasnosti koje proizilaze iz Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa navedenim Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, otpočelo je aktivnosti na izradi Kantonalnog akcionog plana energijske efikasnosti uz tehničku asistenciju Njemačkog društva za međunarodnu saradnju – GIZ-om i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije. Imajući u vidu obavezu kantona da informišu i koordiniraju ove aktivnosti sa jedinicama lokalne samouprave, Ministarstvo je dana 18.04.2018. godine u Bihaću organizovalo radni sastanak sa predstavnicima gradova i općina Unsko-sanskog kantona na kojem su predstavljeni indikativni ciljevi za uštedu energije za nivo kantona i JLS, te obrasci za pripremu Programa poboljšanja energijske efikasnosti JLS. Stručno tehničku podršku je obezbjedio GIZ u suradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla, (CRP).

IKAP2

Komentari

Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi
Ostale vijesticlose