reliable web hosting

A  B  C  Č  Ć  D  Đž  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
Plava zastava
Plava zastava je eko oznaka koja upućuje na čiste, sigurne i dobro održavane plaže i marine.
Pokazatelj
Pokazatelji su definisani kao reprezentativne vrijednosti nekog posmatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju prikupljanjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija.
Pokazatelji bi trebali biti: reprezentativni, bitni, uvjerljivi, transparentni i tačni. Postoji više kriterija za odabir indikatora, ali najvažniji su: koliko je važan problem s gledišta negativnog utjecaja na okoliš, kako politika gleda na problem i je li moguće skupljanje ili mjerenje pokazatelja.
Standardna tipologija pokazatelja Europske agencije za okoliš (EEA) temelji se na  tzv. DPSIR sistemu.
 
POP (Persistent Organic Pollutants)
Postojane organske onečišćujuće tvari skupni je naziv za spojeve koji su otporni na fotolitičku, biološku i hemijsku razgradnju koje se akumuliraju u živim organizmima te se lako prenose na velike udaljenosti.
Problematika POPs-a obuhvaćena je Stockholmskom konvencijom koja je usvojena 23. maja 2001. godine, a stupila je snagu 17. maja 2004. godine. Usmjerena je na smanjenje i sprečavanje ispuštanja 12 spojeva ili grupa spojeva iz skupine POPs. Odnosi se na devet hemikalija koje su se koristile samo kao pesticidi (aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, mireks i toksafen), heksaklorbenzen (HCB) koji se koristio kao pesticid ali i kao industrijska hemikalija, poliklorirane bifenile (PCB) koji su se primjenjivali kao industrijska hemikalija, te poliklorirane dibenzo-pdioksine(PCDD) i poliklorirane dibenzofurane (PCDF) koji nastaju u različitim ljudskim djelovanjima kao nenamjerni proizvodi, ali nikada nisu imali namjenu pa se nisu koristili.
Konvencija propisuje ciljeve, principe i postupke koje moraju ispuniti potpisnici konvencije. Konvencija se odnosi na:
1. proizvode (PCB, pesticidi, insekticidi, rodenticidi, fungicidi);
2. nus-proizvode ljudske aktivnosti;
3. proizvode koji se koriste za kontrolu širenja bolesti, npr. (DDT protiv malarije).
Pošumljavanje
Pošumljavanje je umjetno podizanje šume sjetvom sjemena te sadnjom sadnica šumskog drveća na tlu koje je dugo godina bilo bez šume te je izgubilo osobine šumskog tla. To su uglavnom degradirana tla kao što su: krške goleti, zapuštene poljoprivredne površine, bare, močvare, vrištine, bujadare, livada, progale i sl.
Procjena utjecaja na okoliš
Procjena utjecaja na okoliš je postupak ocjenjivanja prihvatljivosti namjeravanog zahvata s obzirom na okoliš i određivanje potrebnih mjera zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kvaliteta okoliša. Postupak procjene provodi se već u ranoj fazi planiranja zahvata i to prije izdavanja lokacijske dozvole ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.
Ministar
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
ADMINISTRATIVNI POSTUPCI
Kantonalni zavod za prostorno uređenje
Stetnost buke
Plan zaštite okoliša USK
Plan zaštite okoliša USK
Okolišna dozvola
Okolišna dozvola
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Uputstvo elektronskom unosu podataka
Zahvalnice
Pristup Vašoj e-mail adresi
Pristup Vašoj e-mail adresi